Wetsvoorstel wijziging kansspelen nr.3

By Admin

Bij de formulering van het onderhavige voorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) is uitgegaan van de Wet KSB zoals deze luidt nadat de in het wetsvoorstel inzake kansspelen op afstand (KOA)11 opgenomen wijzigingen van de Wet KSB in werking zijn getreden.

oordeel in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wok, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstukken II 2013/14, 33 996, nr. 3), waarin staat vermeld dat het duidelijk is dat in Nr. 3 Algemeen Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot wijziging van de Loterijwet. Dit wetsvoorstel vormt, naar het oordeel van de Regering, tevens een aanleiding de fiscale be-palingen op loterijgebied aan een herziening te onderwerpen, bepalingen, die sedert het beëindigen van de oorlog geen Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met kansspelen via internet. Bij brief van 31 maart 2003 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2002/03, 24 036 en 24 557, nr. 280 hierna: tweede voortgangsrapportage) heb ik het voornemen kenbaar gemaakt om naast een legaal en gecontroleerd aanbod in de fysieke wereld ook via … 3 Kamerstukken II 2013/14, 33 996, nr. 3, p. 44, bevat een toelichting op deze wijzigingen. Overigens voorzag het oorspronkelijke wetsvoorstel in een gedifferentieerd tarief van de kansspelbelasting voor kansspelen op afstand enerzijds en zogenoemde landgebonden wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, met het oog op een verbod op reclame voor online gokspelen, nr. 54K3106/1. - Wetsvoorstel (Els Van Hoof) tot wijziging van de de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, 32 676 Wijziging van de Wet bevordering sector, kansspelen, 32 676, nr. 3 3. de effectiviteit van de Bibob-aanpak kan worden verbreed en verder kan worden ontwikkeld. Naast het onderzoek naar de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob hebben bestuursorganen ons (schriftelijk of in overlegvorm) laten VISIE OP POKERBELEID 2013 Consultatie wetsvoorstel kansspelen op afstand Stichting Nederlandse PokerBond Drs. M.W. Paulen T. van Gestel R. Slotboom Eindhoven, 15 juli 2013 Inleiding Stichting Nederlandse

Download 34471 Adv RvSt inzake Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Download Koninklijke boodschap (34471-1) Download Voorstel van wet (34471-2) Download Memorie van toelichting (34471-3) Download Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (34471-4) Download Nota naar aanleiding van het verslag (34471-6) Download Nota

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen Indien het wetsvoorstel kansspelen op afstand tot wet wordt verheven en in werking treedt, worden hieraan toegevoegd 34 198, nr. 3, p. 13. 2 Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16° Wwft. 3 Artikel 18, vijfde lid, Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen luidt als volgt: 21 NvT p. 103. 22 Zoals gewijzigd bij de Wet Koa (zie voetnoot 1). 23 Waaronder ook de controledatabank wordt verstaan (zie Kamerstukken II, 2013-2014, 33 996 nr. 3, p. 133). Titel ; 7 MEI 1999. - [Wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers] (NOTA : bij arrest nr.108/2018 van 19-07-2018 (B.St. 12-09-2018, p. 70154), heeft het Grondwettelijk Hof dit wet vernietigd, in zoverre zij de cumulatie van verschillende aanvullende vergunningen van

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de kansspelen om een wettelijke kader te creëren voor kansspelen via internet. Onderzoek heeft uitgewezen dat de deelname aan kansspelen via internet in Nederland is gestegen tot 3,8% van de internetpopulatie en nog steeds lijkt toe te nemen.

Wet Aanpassing bestuursprocesrecht [Kamerstukken 32 450]. Advies RvS . Bij Kabinetsmissive van 1 augustus 2008, no.08.002279, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende wijziging van de … See full list on zoek.officielebekendmakingen.nl Bij de formulering van het onderhavige voorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) is uitgegaan van de Wet KSB zoals deze luidt nadat de in het wetsvoorstel inzake kansspelen op afstand (KOA)11 opgenomen wijzigingen van de Wet KSB in werking zijn getreden.

VISIE OP POKERBELEID 2013 Consultatie wetsvoorstel kansspelen op afstand Stichting Nederlandse PokerBond Drs. M.W. Paulen T. van Gestel R. Slotboom Eindhoven, 15 juli 2013 Inleiding Stichting Nederlandse

De weg van een wetsvoorstel Gedrag kan bijvoorbeeld strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt.

4/22/2005

Wet Aanpassing bestuursprocesrecht [Kamerstukken 32 450]. Advies RvS . Bij Kabinetsmissive van 1 augustus 2008, no.08.002279, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende wijziging van de … See full list on zoek.officielebekendmakingen.nl